Jak Style Przywiązania Kształtują Nasze Relacje?

Style przywiązania

Style przywiązania są kluczowymi elementami, które kształtują nasze relacje interpersonalne, od dzieciństwa aż do dorosłości. Głęboko zakorzenione w pierwszych interakcjach z opiekunami, te wzorce wpływają na nasze oczekiwania, sposób komunikacji oraz reakcje na bliskość i konflikty w związkach.

Style przywiązania, zgodnie z teorią przywiązania zaproponowaną przez Johna Bowlby’ego, formują się we wczesnym dzieciństwie i są wynikiem interakcji dziecka z jego opiekunami. Bowlby argumentował, że mechanizmy przywiązania ewoluowały, aby promować przetrwanie dziecka poprzez utrzymanie bliskości do opiekuna. Mary Ainsworth, rozwijając prace Bowlby’ego, zidentyfikowała poprzez tzw. „Sytuację Nieznajomego” różne style przywiązania u dzieci. Poniżej przedstawiam, kiedy i dlaczego tworzą się poszczególne style przywiązania.

 1. Bezpieczne przywiązanie

Kiedy się tworzy? Bezpieczne przywiązanie rozwija się, gdy opiekun jest konsekwentnie wrażliwy i reaguje na potrzeby dziecka, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i wsparcie.

Dlaczego się tworzy? Dziecko uczy się, że może polegać na opiekunie jako na źródle wsparcia i pocieszenia w obliczu stresu, co prowadzi do rozwoju pozytywnego obrazu siebie i innych.

Osoby z bezpiecznym stylem przywiązania zazwyczaj wykazują zdrowe podejście do relacji. Są one komfortowe z bliskością, zależne od innych w zdrowy sposób i często posiadają pozytywny obraz siebie oraz innych. Dzieciństwo osób o bezpiecznym przywiązaniu często charakteryzuje się wsparciem i odpowiedzią na ich potrzeby emocjonalne, co przekłada się na zdolność do budowania trwałych i satysfakcjonujących relacji w dorosłości.

Osoby z bezpiecznym stylem przywiązania

 • Poczucie bezpieczeństwa w relacjach: Czują się komfortowo, będąc blisko innych i łatwo nawiązują głębokie relacje.
 • Zdolność do proszenia o wsparcie: Potrafią otwarcie wyrażać swoje potrzeby i szukać wsparcia, kiedy tego potrzebują.
 • Pozytywna samoocena: Mają zazwyczaj pozytywny obraz siebie i innych, co przekłada się na zdrową pewność siebie.
 • Elastyczność emocjonalna: Są w stanie efektywnie radzić sobie ze stresem i rozwiązywać konflikty w związku.

2. Unikające przywiązanie

Kiedy się tworzy? Styl unikający często rozwija się, gdy opiekun jest emocjonalnie niedostępny lub odrzucający, minimalizując lub ignorując potrzeby dziecka.

Dlaczego się tworzy? Dziecko uczy się zminimalizować swoje potrzeby emocjonalne i polegać na sobie, ponieważ doświadcza, że wyrażanie emocji i potrzeb nie prowadzi do reakcji opiekuna.

Osoby o unikającym stylu przywiązania często trzymają innych na dystans i mogą mieć trudności z nawiązywaniem głębokich więzi emocjonalnych. Cechuje ich wysoka wartość niezależności, często kosztem bliskich relacji. Ten styl może wynikać z doświadczeń, w których opiekunowie byli emocjonalnie niedostępni lub odrzucali potrzeby dziecka, ucząc je, że lepiej polegać wyłącznie na sobie.

Osoby z unikającym stylem przywiązania

 • Wysoka wartość niezależności: Cenią niezależność i często unikają zbyt bliskich relacji, aby uniknąć zależności.
 • Trudności w wyrażaniu potrzeb: Mogą mieć trudności z otwartym wyrażaniem swoich emocji i potrzeb wobec innych.
 • Samowystarczalność: Skłaniają się ku samodzielnemu rozwiązywaniu problemów, nawet w sytuacjach, gdy wsparcie byłoby korzystne.
 • Ostrożność w zaangażowaniu: Ostrożnie podchodzą do zaangażowania emocjonalnego, aby uniknąć potencjalnego odrzucenia lub straty.

3. Lękowe (ambivalentne) przywiązanie

Kiedy się tworzy? Ten styl przywiązania może się rozwinąć, gdy opiekun zachowuje się w sposób niespójny, czasami będąc wrażliwym i reagującym, a innym razem będąc niedostępnym lub odrzucającym.

Dlaczego się tworzy? Niespójne zachowania opiekuna powodują u dziecka niepewność i nieprzewidywalność w reakcjach, co prowadzi do lęku, nadmiernej zależności i trudności w samoregulacji emocjonalnej.

Osoby o lękowym stylu przywiązania często odczuwają niepewność w relacjach, silnie obawiając się odrzucenia lub porzucenia. Mogą być nadmiernie zależni od partnerów, poszukując ciągłego potwierdzenia swojej wartości i bliskości w relacjach. Ten styl przywiązania może wynikać z niespójnej opieki w dzieciństwie, gdzie opiekunowie byli raz dostępni, a raz niedostępni emocjonalnie.

Osoby z lękowym stylem przywiązania

 • Obawy przed odrzuceniem: Często obawiają się odrzucenia i porzucenia, co może prowadzić do nadmiernej potrzeby zapewnienia i potwierdzenia w relacjach.
 • Zwiększona wrażliwość emocjonalna: Są szczególnie wrażliwe na sygnały dotyczące dostępności emocjonalnej partnera.
 • Trudności z samoregulacją: Mogą mieć problem z regulacją swoich emocji, co prowadzi do intensywnych reakcji emocjonalnych.
 • Pragnienie bliskości: Mają silne pragnienie bliskości i intymności, ale jednocześnie mogą obawiać się zbytniej zależności.

4. Dezorganizowane przywiązanie

Kiedy się tworzy? Styl dezorganizowany przywiązania często rozwija się w odpowiedzi na traumatyczne doświadczenia, takie jak zaniedbanie, nadużycia fizyczne lub emocjonalne.

Dlaczego się tworzy? Dziecko doświadcza konfliktu między potrzebą zbliżenia się do opiekuna dla poczucia bezpieczeństwa a strachem przed opiekunem, co może być źródłem bólu lub strachu. To prowadzi do dezorganizacji w strategiach radzenia sobie i konfliktu wewnętrznego w obliczu stresu.

Styl dezorganizowany łączy w sobie cechy stylów lękowego i unikającego, często będąc wynikiem traumatycznych doświadczeń w dzieciństwie, takich jak nadużycia czy zaniedbanie. Osoby te mogą wykazywać sprzeczne zachowania w relacjach, jednocześnie pragnąc bliskości i bojąc się jej. Ich interakcje z innymi mogą być chaotyczne, co odzwierciedla ich wewnętrzne konflikty i niespójność w doświadczeniach z opiekunami.

Osoby z dezorganizowanym stylem przywiązania

 • Sprzeczne zachowania w relacjach: Mogą wykazywać sprzeczne lub nieprzewidywalne zachowania w relacjach, oscylując między potrzebą bliskości a unikaniem.
 • Trudności w zaufaniu: Mają problem z budowaniem zaufania wobec innych, często wynikający z wcześniejszych doświadczeń traumatycznych.
 • Wewnętrzny konflikt: Doświadczają wewnętrznego konfliktu dotyczącego przywiązania i bliskości, co może prowadzić do dezorganizacji w sposobach radzenia sobie.
 • Wysoka czujność: Często są w stanie wysokiej czujności lub niepokoju, nawet w z pozoru bezpiecznych relacjach.

Rozwój stylów przywiązania jest złożonym procesem, który jest silnie związany z doświadczeniami dziecka z opiekunami. Te wczesne wzorce przywiązania mają długotrwały wpływ na relacje interpersonalne i zdolność do radzenia sobie ze stresem w późniejszym życiu.

Test ten opiera się na typowych cechach i zachowaniach związanych z różnymi stylami przywiązania. Należy jednak pamiętać, że dokładna diagnoza stylu przywiązania wymaga bardziej szczegółowej oceny przez specjalistę.

Test do rozpoznania stylu przywiązania

Odpowiedz na poniższe pytania, wybierając opcję, która najlepiej odzwierciedla Twoje zwykłe zachowania i odczucia w bliskich relacjach:

 1. Jak reagujesz na konflikty w związku?
  • A. Staram się omawiać problemy otwarcie i szukam rozwiązania.
  • B. Wolę unikać konfliktów i rzadko wyrażam swoje niezadowolenie.
  • C. Czuję się zaniepokojony/a i często obawiam się, że konflikt doprowadzi do rozstania.
  • D. Mam trudności z ustaleniem, jak się czuję, i często reaguję w sprzeczny sposób.
 2. Jakie jest Twoje podejście do bliskości w związkach?
  • A. Czuję się komfortowo z bliskością i łatwo nawiązuję głębokie relacje.
  • B. Często czuję się niekomfortowo z nadmierną bliskością i potrzebuję dużo przestrzeni.
  • C. Pragnę bliskości, ale często obawiam się, że jestem zbyt natarczywy/a.
  • D. Bliskość wywołuje u mnie mieszane uczucia, i często jestem zdezorientowany/a, jak powinienem/a się zachować.
 3. Jakie są Twoje myśli na temat zależności od partnera?
  • A. Uważam, że wzajemna zależność jest zdrową częścią związku.
  • B. Staram się być jak najbardziej niezależny/a i rzadko polegam na partnerze.
  • C. Często martwię się, że mój partner mnie porzuci, jeśli będę zbyt zależny/a.
  • D. Moje uczucia wobec zależności są skomplikowane i często zmienne.
 4. Jak opisałbyś/aś swoje uczucia po rozstaniu?
  • A. Smutny/a, ale jestem w stanie iść do przodu i utrzymać pozytywne nastawienie.
  • B. Czuję ulgę i wolność, choć czasem jest mi smutno.
  • C. Jestem bardzo zaniepokojony/a i martwię się, że nie znajdę już nikogo takiego.
  • D. Czuję się zagubiony/a i często mam mieszane uczucia co do związku.

Interpretacja wyników:

 • Większość A: Bezpieczny styl przywiązania – Masz zdrowe podejście do relacji, czujesz się komfortowo z bliskością i jesteś w stanie efektywnie komunikować swoje potrzeby.
 • Większość B: Unikający styl przywiązania – Cenisz niezależność ponad bliskość i możesz mieć trudności z otwarciem się na partnera.
 • Większość C: Lękowy styl przywiązania – Często martwisz się o swoje relacje i możesz czuć niepewność co do bliskości i zależności.
 • Większość D: Dezorganizowany styl przywiązania – Możesz doświadczać sprzecznych uczuć wobec bliskości i zależności, co może prowadzić do trudności w utrzymaniu stabilnych relacji.

Radzenie sobie z różnymi stylami przywiązania: Praca nad zdrowym stylem przywiązania

W relacjach międzyludzkich, rozumienie i adaptacja do różnych stylów przywiązania może znacząco poprawić jakość i głębię tych związków. Poniżej przedstawiam metody pracy nad różnymi stylami przywiązania, aby zbliżyć się do zdrowszego, bezpiecznego stylu przywiązania.

Praca z unikającym stylem przywiązania

 1. Rozpoznanie i akceptacja własnej potrzeby niezależności: Osoby o unikającym stylu przywiązania mogą pracować nad rozpoznaniem swojej tendencji do dystansowania się od innych oraz nad akceptacją, że potrzeba bliskości jest naturalną częścią ludzkich relacji.
 2. Stopniowe otwieranie się na bliskość: Próby stopniowego otwierania się na emocjonalną bliskość z innymi, zaczynając od wyrażania własnych potrzeb i uczuć w bezpiecznym środowisku.

Praca z lękowym stylem przywiązania

 1. Rozwój samodzielności: Praca nad własną samodzielnością i samowystarczalnością, aby zmniejszyć nadmierną zależność od innych w kwestiach emocjonalnych.
 2. Budowanie zaufania: Praca nad budowaniem zaufania w relacjach, przez co osoby o lękowym stylu przywiązania mogą nauczyć się, że bliskość nie musi oznaczać utraty niezależności lub tożsamości.

Praca z dezorganizowanym stylem przywiązania

 1. Terapia i wsparcie profesjonalne: Ze względu na często traumatyczne podłoże dezorganizowanego stylu przywiązania, poszukiwanie profesjonalnego wsparcia psychologicznego może być kluczowe w pracy nad zdrowszym stylem przywiązania.
 2. Budowanie bezpiecznych i stabilnych relacji: Skupienie się na budowaniu stabilnych, bezpiecznych relacji, które mogą oferować wsparcie i przestrzeń do pracy nad konfliktami wewnętrznymi i lękami.

Ogólne wskazówki

 • Samopoznanie: Praca nad samopoznaniem i zrozumieniem własnego stylu przywiązania może pomóc w identyfikacji obszarów do pracy i rozwoju.
 • Komunikacja: Otwarta i szczera komunikacja z partnerami i bliskimi o własnych potrzebach i obawach może pomóc w budowaniu zdrowszych wzorców przywiązania.
 • Elastyczność w relacjach: Uczenie się elastyczności w reagowaniu na potrzeby innych, przy jednoczesnym szanowaniu własnych granic, jest kluczowe dla zdrowych relacji.

Osoby z różnymi stylami przywiązania charakteryzują się unikalnymi cechami i strategiami radzenia sobie, które wpływają na ich interakcje w bliskich relacjach oraz na ogólną zdolność do radzenia sobie z emocjonalnymi wyzwaniami życia. Poniżej przedstawiam, co posiadają osoby z każdym ze stylów przywiązania.

Style przywiązania są wynikiem wczesnych interakcji z opiekunami i mogą ewoluować wraz z czasem i doświadczeniami. Zrozumienie własnego stylu przywiązania może być kluczowe w pracy nad rozwojem zdrowszych relacji interpersonalnych.

Izabela Marczak Psycholog